ค้นหาข้อมูล
รายการใบเสร็จรับเงินโรงเรียนวิถีธรรม
ลำดับ เลขที่ใบเสร็จ ชื่อ - สกุล วันที่ออกใบเสร็จ ยอดเงิน รายละเอียด
1 540002885 ด.ญ.พสิกา ทานะขันธ์ 01 พฤศจิกายน 2553 9000 ค่าบำรุงการศึกษา 2/2553
2 540003022 ด.ช.ปฐวิกานต์ สุระมรรคา 02 พฤศจิกายน 2553 9000 ค่าบำรุงการศึกษา 2/2553
3 540003399 ด.ช.สรชัช เดชสิริอุดม 04 พฤศจิกายน 2553 9000 เงินบำรุงการศึกษา 2/2553
4 540003503 ด.ช.สรวิศ เอื้อกิ่งเพชร 05 พฤศจิกายน 2553 9000 ค่าบำรุงการศึกษา 2/2553
5 540003504 ด.ญ.ปริณดา ยาทองไชย 05 พฤศจิกายน 2553 9000 ค่าบำรุงการศึกษา 2/2553
6 540003530 ด.ช.กัณตภณ ลีลาชัย 05 พฤศจิกายน 2553 9000 ค่าบำรุงการศึกษา 2/2553
7 540004151 ด.ญ.ศศิธร ตรีวชรเมธากุล 09 พฤศจิกายน 2553 9000 ค่าบำรุงการศึกษา 2/2553
8 540004152 ด.ญ.ธนวรรณณ์ วงศ์จิรัฐิติ 09 พฤศจิกายน 2553 9000 ค่าบำรุงการศึกษา 2/2553
9 540004266 ด.ญ.มัลลิกา รวมภักดี 10 พฤศจิกายน 2553 9000 เงินบำรุงการศึกษา 2/2553
10 540004494 ด.ช.ภูมิพลัง เคนพิทักษ์ 12 พฤศจิกายน 2553 9000 ค่าบำรุงการศึกษา 2/2553
11 540007165 ด.ช.พงษ์ไพบูรณ์ ตุ่นกลิ่น 09 ธันวาคม 2553 6000 ค่าบำรุงการศึกษา 1/2553 (งวดที่ 1)
12 540007430 ด.ญ.ปวิกาญฏา มงคล 13 ธันวาคม 2553 9000 ค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 /2553
13 540007432 ด.ช.ชนภัทร พันธะสา 13 ธันวาคม 2553 9000 ค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2553
14 540007569 ด.ช.ชมชน ชนาวิโชติ 15 ธันวาคม 2553 9000 ค่าลงทะเบียน 2/2553
15 540007685 ด.ช.ณัฐชนน สกุลวิชญธาดา 16 ธันวาคม 2553 9000 ค่าบำรุงการศึกษา 2/2553
16 540007830 ด.ช.เศรษฐ์วิสสุต แจ้งเจริญ 17 ธันวาคม 2553 9000 ค่ากิจจกรรม
17 540008256 ด.ช.ปกป้อง สิทธิศักดิ์ 21 ธันวาคม 2553 9000 ภาคเรียนที่ 2/2553
18 540008963 ด.ช.อัจฉริยะ พลอยพานิชเจริญ 04 มกราคม 2554 9000 2/2553
19 540017256 นายปิยะ เตชะสกลกิจกุล 08 กุมภาพันธ์ 2554 50000 ได้รับเงินบริจาคเข้ากองทุนโรงเรียนวิถีธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เช็ค เลขที่ 0019898 ธ.กรุงเทพ ลว.27 ธ.ค.53
20 540018699 ด.ญ.ฐาปนี ไม้แสนดี 17 กุมภาพันธ์ 2554 9000 ค่ากิจกรรม ภาคเรียนที่ 2/2554
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10